E S T A T U T S

 

CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, LES FINALITATS, EL DOMICILI I LES LLENGÜES

 

Article 1

Amb la denominació UNIÓ DE CENTRES D’ESTUDIS TRANSPIRENENCS es constitueix l’associació que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 191, de 24 de desembre de 1964, i els seus estatuts.

Article 2

Aquesta associació tindrà com finalitat l’estudi, el coneixement i la difusió de tot allò que caracteritza les regions i comunitats dels socis de l’associació, així com aquelles activitats que reverteixin en benefici d’aquesta finalitat.

Article 3

El domicili de l’associació s’estableix a la vila de Puigcerdà, i radica al passeig 10 d’Abril, 2, 2n.

L’àmbit d’actuació de l’associació serà el de les comunitats i regions pròpies dels socis de l’UCET.

Article 3 bis

L’associació i els seus òrgans directius i gestors podran expressar-se en qualsevol de les llengües pròpies de les comunitats i regions dels membres de l’UCET, tant en les seves relacions internes com en les externes.

Els socis de l’UCET podran exigir que l’associació i la Junta Directiva s’expressin en les llengües pròpies de les seves regions o comunitats, en les seves relacions externes i quan s’hagin de fer per escrit o en qualsevol altre medi que permeti la reproducció i difusió. En aquest cas, les entitats sol·licitants n’hauran de facilitar la traducció en la seva llengua, prèvia comunicació a aquestes per part de la Junta Directiva o de l’associació d’allò que es vol comunicar, en el termini que aquests òrgans els la demanin.

 

Tornar a l'índex UCET