Adheriu-vos

Situació actual de Pedra

Plataforma Salvem Pedra

 


Pedra depèn administrativament de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya.

Limita amb el Parc Cadí-Moixaró.

Poble de Pedra Poble de Pedra
   

De les 13 cases que hi ha en el poble, 5 cases estan habitades tot l'any, 5 són segones residències i 3 estan per restaurar. El poble no disposa de xarxa municipal d’aigua potable ni de clavegueram. Les possibles captacions per subministrar l'aigua potable al poble, són complexes i d’escassa quantitat. L'església que presideix el poble, està declarada monument historicoartístic per la Generalitat des de l'any 1983. Pedra disposa d'un sòl urbanitzable, on si poden construir una cinquantena de nous habitatges, segons el pla urbanístic redactat l'any 1982. Demés hi ha presentat un pla parcial per a construir-hi altres 80 habitatges. L'Ajuntament de Bellver va aprovar inicialment el projecte del pla parcial, però amb les al·legacions de l'Associació de veïns en contra del projecte i els informes desfavorables de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Departament d'Agricultura, l'Ajuntament desaprova dit projecte.

El propietari del terreny va presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i en aquest moments encara no hi ha hagut cap resolució judicial.

Actuacions dutes a terme pels veïns de Pedra per intentar aturar aquest creixement urbanístic insostenible. - Recollida de 5.500 signatures, on es demana a l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya una moratòria urbanística i la revisió del pla urbanístic del terme de Pedra. El mes d'abril es van presentar a l'Ajuntament una part i la resta el mes de setembre. - Entrevistes amb el Conseller de Política Territorial, amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge, amb el Director General d'Arquitectura i Paisatge, amb el director del Parc Cadí- Moixeró. - Al·legacions en contra el Pla Parcial. - Al·legacions al primer projecte presentat en sòl urbanitzable. - Actes informatius i debats sobre la problemàtica del creixement desmesurat de segones residències al Pirineu. - Informació periòdica als mitjans de comunicació de la problemàtica i actuacions realitzades.

Tot i amb aquestes seguit d'actuacions, no hem tingut cap resposta per part de l'Ajuntament de Bellver.

Què en treu Pedra i el seu entorn natural d'aquests projectes urbanístics?

El projecte urbanístic de Pedra contravé els principis del Desenvolupament Urbanístic Sostenible. El Departament de Medi Ambient ha fixat uns criteris i elements ambientals per a la sostenibilitat de les actuacions urbanístiques. Aquests criteris es basen en l'elaboració d'una diagnosi i avaluació ambiental del territori amb el que sigui possible definir uns objectius ambientals per a la sostenibilitat de les actuacions urbanístiques.

Contaminació acústica. L'increment de l'activitat humana, principalment l'augment de la circulació de vehicles motoritzats donaria una pèrdua de la qualitat acústica del nucli de Pedra uns del mals que hauria de patir la gent que hi viu.

Contaminació lumínica. L'emissió de flux lluminós crea alteracions en el medi nocturn modificant les condicions naturals de les hores nocturnes, en perjudici de la fauna, flora i dels ecosistemes en general. Cal tenir present que Pedra està situada al límit del Parc Natural Cadí-Moixeró.

Conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural. La pèrdua de les Ha. en projecte d'urbanització i també de les més properes a la urbanització, d’hàbitat potencial per a espècies de flora i fauna del pla de Cerdanya.

Qualitat del paisatge. El paisatge agrícola integrat en el paisatge propi del territori, que és un dels factors que dóna caràcter rural a Pedra es perd irreversiblement.

Ocupació innecessària del sòl. El sòl és un recurs finit i que per tant s'ha de minimitzar el seu consum i ocupació tenint present la capacitat d'acollida del territori. En cap cas és justificable l'ocupació innecessària, el mal ús o l'abús del sòl.

Mobilitat. Suposa un increment de la freqüència i del desplaçaments de vehicles per la petita carretera que porta a Pedra, ja que es troba a una distància ja suficientment dissuasòria per al trasllat a peu principalment si s'ha de portar la compra. No hi ha una visió global de la mobilitat com un sistema que prioritza els sistemes de transport més sostenibles, com ara l'anar a peu o amb bicicleta. La carretera de Pedra s'ha convertit en perillosa per aquest tipus de desplaçaments. El refer el deteriorament de la carretera pel pas continuat de camions i formigoneres de gran tonnelatge corre a càrrec de l'Ajuntament, per tant a esquenes dels veïns. No fomenta la cohesió social ni facilita l'accés a un habitatge digne. Al contrari : s'adopta per pur interessos especulatius i el producte immobiliari resultant es destinarà al mercat de segones residències, afavorint l'increment espectacular dels preus del habitatges en una competència impossible per a qui realment necessita primeres residències.

 

CONTACTES

http://www.depana.org/pedra

 

calagusti@jazzfree.com 

neuspedra@hotmail.com 

 

Adheriu-vos