Motivacions / Història    Adhesions


ESBORRANY DE LLEI

sobre el règim especial de la Cerdanya.


 

  1. Disposicions generals

  2. De l'organització pròpia de la Cerdanya

  3. Elecció i constitució del Consell Comarcal de la Cerdanya

  4. De les competències i del finançament del Consell Comarcal

  5. Disposicions addicionals

  6. Disposicions transitòries

  7. Disposicions finals

 

En el conjunt de Catalunya ressalta per la seva pròpia personalitat la Cerdanya com a territori històric.

La comarca de la Cerdanya forma una unitat geogràfica i històrica que no es correspon amb la divisió política que la parteix des de 1659 entre França i Espanya ni amb la divisió administrativa que la parteix entre les províncies de Lleida i Girona des de l'any 1833.

Des dels inicis del comtat de Cerdanya fins a la mort de l´últim comte privatiu l'any 1117 es pot considerar la Cerdanya com un territori sobirà amb dinastia hereditària pròpia. A partir de la seva incorporació al comtat de Barcelona es separa novament des de l'any 1162 a l'any 1243 i des de l'any 1272 fins a l'any 1344 a l'incorporar-se al Regne de Mallorca. Amb la unificació sota el rei Pere III es conserva separat administrativament del principat de Catalunya, formant una unitat política i administrativa entre els comtats del Rosselló i la Cerdanya. L'any 1659, amb el Tractat dels Pirineus queda dividida la comarca entre França i Espanya, conservant la vegueria a la part francesa fins el 1790. La part espanyola perd els drets històrics amb el Decret de Nova Planta l'any 1716 i s'estableix el corregiment amb capitalitat a Puigcerdà, que també ho és durant l'ocupació Napoleònica al Departament del Segre.

La voluntat i el sentiment dels Cerdans i la seva antiquíssima tradició cultural, política i administrativa mereixen que es faci un reconeixement exprés de la seva peculiaritat i que s'unifiqui l'organització administrativa tradicional de la Cerdanya, degudament actualitzada.

En aquest sentit, aquesta Llei restitueix als Cerdans de forma actualitzada una estructura administrativa que, sens perjudici de l'organització municipal, pot fer possible la gestió més immediata de les atribucions que afecten directament els interessos peculiars del territori, com són: la unificació de l'organització administrativa pròpia, la conservació de les seves peculiaritats culturals, així com l'establiment d'un marc legal que permeti que el Consell Comarcal pugui assumir les competències que li delegui o assigni l'Administració de la Generalitat d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

El Consell Comarcal, com a poder públic, ha de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals aquest s'integra siguin reals i efectives, i eliminar els obstacles que impedeixin o dificultin la seva identitat o plenitud.


TÍTOL 1

Disposicions generals

Article 1

-1 Aquesta Llei restableix i actualitza l'organització administrativa pròpia de la Cerdanya.

-2 La Cerdanya és una entitat territorial determinada per l'agrupació dels municipis de: Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles, Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya i Urús, que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment de les seves finalitats.

Article 2 La Cerdanya no pot restar inclosa en cap divisió territorial pròpia de Catalunya que no sigui ella mateixa. En aquells casos en què la descentralització de l'Administració de la Generalitat faci convenient que la Cerdanya s'integri en la demarcació de delegacions o de serveis territorials d'àmbit supracomarcal, aquests han d'incorporar en la seva denominació la de la Cerdanya.

Article 3 El símbol del Consell Comarcal de la Cerdanya és l'actual escut de la Cerdanya.

Article 4 La vila de Puigcerdà és la capital de la Cerdanya. El Consell Comarcal hi ha de fixar la seva seu.


TÍTOL 2

De l'organització pròpia de la Cerdanya

Article 5 -1 El govern i l'administració de la Cerdanya corresponen al Consell Comarcal. Aquest és integrat pel President i pels Consellers Comarcals.

-2 Els Consellers Comarcals són elegits d'acord amb el que estableix la Llei 6/1987, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

Article 6 El Consell Comarcal ha d'elaborar i aprovar el seu reglament orgànic de funcionament intern d'acord amb la legislació vigent.

Article 7 -1 Són òrgans del Consell Comarcal:

a) El Ple.

b) El President.

c) La Comissió Especial de Comptes.

-2 El Ple és format pel President i pels Consellers Comarcals. Corresponen al Ple les atribucions que aquesta Llei li atorga.

-3 El President és el cap de l'administració pròpia de la Cerdanya, convoca i presideix el Consell Comarcal, té la representació legal i exerceix totes les atribucions que el Ple li delega i que no corresponen a aquest últim. Es el president nat de tots els òrgans col·legiats i de les societats i les empreses dependents del Consell. El President ha de treballar pel bé de la Cerdanya.

-4 La Comissió Especial de Comptes, de constitució obligatòria, és formada almenys per un Conseller Comarcal de cada grup polític representat en el Consell Comarcal. Li correspon d'examinar i d'estudiar els comptes anuals del Consell Comarcal i d'emetre'n informe abans que el Ple els aprovi.

-5 El Consell Comarcal, d'acord amb la potestat d'autoorganització, pot crear altres òrgans complementaris d'aquesta organització en el seu reglament orgànic.

Article 8 Les competències del President són:

a) Representar el Consell Comarcal.

b) Convocar les sessions del Consell Comarcal i fixar-ne l'ordre del dia, en el qual ha d'incloure els informes de la Comissió Especial de Comptes i, si escau, les propostes dels òrgans competents.

c) Presidir les sessions del Consell, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat.

d) Delegar les seves funcions en els Consellers quan ho cregui convenient.

e) Exercir la direcció superior del personal.

f) Presidir subhastes i concursos.

g) Ordenar els pagaments.

h) Impulsar i supervisar l'activitat dels diferents òrgans del Consell i dels serveis de la seva competència.

i) Vetllar pel compliment de les lleis i els reglaments en el territori de la Cerdanya.

j) Exercir accions judicials i administratives en cas d'urgència.

k) Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal.

l) Les que li atribueixin les Lleis, o les que expressament li delega el Ple del Consell Comarcal.

m) Qualsevol altres que no siguin reservades al Ple del Consell Comarcal.

Article 9 Les competències del Ple són:

a) Elegir el President d'acord amb l'article 12.2 d'aquesta Llei.

b) Establir l'organització del Consell Comarcal.

c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits territorials de la Cerdanya.

e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes, autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

g) Aprovar els plans que afectin el territori de la Cerdanya i que siguin de la seva competència.

h) Exercir la potestat expropiatòria.

i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.

j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients per a l'exercici de les activitats econòmiques.

k) Delegar competències en els municipis.

l) Aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris, el nombre i el règim del personal eventual, tot això d'acord amb les normes reguladores de la funció pública local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l'article 89.4 de la Llei de Bases de Règim Local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.

m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.

n) Exercir accions administratives i judicials.

o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

p) Alienar el patrimoni.

q) Exercir les altres atribucions que expressament li assigni aquesta Llei.

r) Votar la moció de censura al President, d'acord amb el que estableix l'article 13 i la legislació de règim local.

s) Determinar el nombre de membres de la Comissió Especial de Comptes, d'acord amb el que estableix l'article 7.4.


TÍTOL 3

Elecció i constitució del Consell Comarcal de la Cerdanya

Article 10 La elecció i constitució del Consell Comarcal de la Cerdanya es farà d'acord amb el que es preveu en la Llei 6/1987, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

Article 11 -1 El Consell Comarcal es constitueix en sessió pública a la seu del Consell el primer dia hàbil després de passats quinze dies naturals a comptar de l'endemà de l'acte de proclamació dels membres elegits. La sessió constitutiva, reunida per a l'elecció del President entre els membres que la componen, és presidida per una mesa d'edat integrada pel Conseller Comarcal de més edat i el Conseller Comarcal de menys edat, presents a l'acte, i actua com a Secretari el Conseller que és nomenat a aquest efecte.

Article 12 -1 El President és elegit pels Consellers Comarcals, entre ells, en la sessió constitutiva del Consell Comarcal.

-2 Per a ésser elegit President, el candidat ha d'obtenir la majoria absoluta en la primera votació o la majoria simple en la segona. En cas d'empat, es procedeix a una tercera votació i si en aquesta es repeteix un altre cop l'empat, és elegit el candidat del partit, la coalició, la federació o l'agrupació que hagi obtingut més Consellers Comarcals, i, si persisteix l'empat, és elegit el candidat del grup, la coalició, la federació o l'agrupació que hagi obtingut més vots en el conjunt de la Cerdanya.

Article 13 -1 El President cessa quan perd la confiança del Consell Comarcal.

-2 La moció de censura ha d'anar acompanyada del nom del candidat i cal que sigui aprovada per la majoria absoluta dels Consellers Comarcals.

-3 Pot ésser candidat al càrrec de President qualsevol dels Consellers.

Article 14 L'elecció de la Comissió Especial de Comptes té lloc en la primera sessió després de la sessió constitutiva que celebra el Consell Comarcal, i així successivament després de cada renovació.

Article 15 -1 La durada del mandat dels membres del Consell Comarcal coincideix amb la de les corporacions municipals. Un cop finalitzat el mandat, els membres del Consell Comarcal continuen en funcions únicament per a l'administració ordinària fins a la presa de possessió de llurs successors. En cap cas no poden adoptar acords per als quals és legalment necessària una majoria qualificada.

-2 La pèrdua de la condició de regidor determina també la pèrdua de la condició de membre del Consell Comarcal.

-3 Les condicions per a ésser elector i elegible i les causes d'incompatibilitat i intel·ligibilitat per a exercir els càrrecs de Conseller Comarcal i el càrrec de President són les que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General i, si escau, les establertes per la Llei Electoral de Catalunya.

Article 16 Realitzada l'elecció, la Junta Electoral competent ha de proclamar els membres del Consell Comarcal elegits, lliurar les credencials corresponents i remetre a la secretaria del Consell Comarcal la certificació acreditativa corresponent. La composició del Consell Comarcal s'ha de fer pública als taulers d'anuncis dels municipis i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


TÍTOL 4

De les competències i del finançament del Consell Comarcal

Article 17 -1 El Consell Comarcal exerceix les competències que li atribueix aquesta Llei i qualsevol altra llei del Parlament.

-2 La Generalitat ha de cedir al Consell Comarcal competències i serveis almenys sobre les matèries següents:

a) Ensenyament.

b) Cultura.

c) Sanitat.

d) Serveis socials.

e) Ordenació del territori i urbanisme.

f) Consum i turisme.

g) Protecció, conservació i administració del seu patrimoni històric i artístic.

h) Protecció de la natura, muntanya i vies forestals. Gestió dels espais naturals.

i) Agricultura, ramaderia, pesca, caça i aprofitaments forestals.

j) Salvaments i extinció d'incendis.

k) Joventut.

l) Oci i temps lliure.

m) Esports.

n) Medi ambient.

o) Recollida i tractament de residus sòlids.

p) Salubritat pública.

q) Carreteres locals.

r) Transport interior de viatgers.

s) Artesania.

t) Justícia.

u) Oficina de treball.

v) Gestió i recaptació de tributs delegats.

w) Desenvolupament de les noves tecnologies.

-3 Les competències esmentades en el punt 2 d'aquest article poden ésser plenes en la mesura que ho determinin les lleis del Parlament.

Article 18 -1 Corresponen al Consell Comarcal les facultats que la legislació de la Generalitat reconegui a les comarques en relació amb les activitats i els serveis de competència municipal, l'assistència als municipis i la cooperació amb aquests, la planificació territorial i les actuacions especials de muntanya.

-2 El Consell Comarcal exerceix també les competències que li delega o li assigna l'Administració de la Generalitat d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.

Article 19 -1 El Consell Comarcal de la Cerdanya, a més dels recursos que fixen els articles 20 i 21, es finança amb:

a) Ingressos de dret privat.

b) Taxes per la prestació de serveis i la realització d'activitats de la seva competència.

c) Contribucions especials per l'execució d'obres o per l'establiment, l'ampliació i la millora dels serveis de la seva competència.

d) Participacions en impostos de l'Estat i de la Generalitat establertes a favor de les entitats comarcals.

e) Subvencions i altres ingressos de dret públic.

f) Ingressos procedents d'operacions de crèdit.

g) Ingressos que es derivin dels acords de cooperació establerts amb la Generalitat.

h) Multes.

i) Altres que es puguin establir.

-2 També corresponen al Consell Comarcal participacions en els ingressos provincials de les competències assumides de les Diputacions.

-3 Integren també les finances del Consell Comarcal les aportacions per serveis delegats pels municipis de la Cerdanya.

Article 20 -1 El Pressupost de la Generalitat ha d'incloure específicament les quantitats que resultin dels acords de la Comissió Govern de la Generalitat-Consell Comarcal establerta per l'article 21 sobre valoració de les competències transferides.

-2 La Llei de Pressupostos de la Generalitat ha d'establir els percentatges de participació a favor del Consell Comarcal en el Fons de Cooperació Local de Catalunya.

Article 21 -1 Es crea la Comissió Govern de la Generalitat-Consell Comarcal perquè, d'acord amb el que disposa aquesta Llei, determini l'atribució i el traspàs de competències i serveis, i en valori la dotació econòmica corresponent. En l'anàlisi de les valoracions dels serveis traspassats s'han de tenir en compte tant els costos directes i indirectes com els d'inversió que corresponguin.

-2 Aquesta Comissió és formada per cinc representants del Consell Comarcal i cinc representants del Govern de la Generalitat, entre els quals hi ha la Consellera de Governació i Relacions Institucionals, que presideix i convoca les sessions, les quals han de tenir lloc almenys dues vegades l'any.

-3 La Comissió elabora propostes de convenis i acords de cooperació respecte als serveis no traspassats.

Article 22 En tots els altres aspectes relatius al règim de finançament pressupostari, d'intervenció i de comptabilitat, s'apliquen les normes generals de la legislació bàsica de l'Estat i de la legislació de la Generalitat reguladora de les finances locals.

Disposicions addicionals

Primera El govern i l'administració de la Cerdanya es regeixen per aquesta Llei, per les normes complementàries que la despleguin i, en tot allò que no hi sigui regulat, per la legislació sobre l'organització territorial i el govern local de Catalunya.

Segona El Consell Comarcal pot sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la delegació o la transferència de competències no assumides en aquesta Llei.

Tercera Les relacions de caràcter polític i administratiu entre el Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya es tenen per mitjà de la Direcció General d'Afers Interdepartamentals del Departament de Presidència.

Quarta En aquells casos en que la legislació exigeix donar publicitat de disposicions i actuacions del Consell Comarcal, i per tal de possibilitar una simplificació en els instruments de la publicitat normativa existent, es substituirà la publicació en el Butlletí Provincial de Girona i en el de Lleida per una única publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quinta La Generalitat instarà al Govern de l'Estat Espanyol que es desenvolupin els mecanismes adients per tal de resoldre les disfuncions provocades per la divisió provincial que afecta a la comarca de la Cerdanya.

Disposicions transitòries

Primera La Comissió Govern de la Generalitat-Consell Comarcal a què es refereix l'article 21 ha de constituir-se en el termini de tres mesos a partir de l'aprovació d'aquesta Llei.

Disposicions finals

Primera S'autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament, l'execució i el compliment d'aquesta Llei i unifiqui, en l'àmbit de la comarca de la Cerdanya, els Serveis Territorials dels diferents departaments per tal d'evitar duplicitat d'actuacions.

 

Adhesions