Ponència

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ - Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Més enllà de l’economia: societat i comerç colonial en el món ibèric
 

Joan SANMARTÍ i GREGO11 Catedràtic d’Arqueologia. Universitat de Barcelona.

 
Mots Clau -
 

Resum

L’objectiu d’aquesta ponència és presentar l’estat actual de la recerca sobre el comerç en el món ibèric, molt particularment en el que té a veure amb les seves relacions amb els grans centres colonials d’extrem Occident. Més enllà de l’estudi de les estrictes relacions econòmiques i del l’anàlisi diacrònica del pes relatiu de cadascuna de les àrees colonials en el comerç amb el món ibèric –aspectes que ja han estat a bastament tractats en els darrers anys– ens centrem en l’estudi del paper dels béns importats en les societats indígenes des de la primera edat del ferro a la conquesta romana.

El model interpretatiu utilitzat és el de l’economia de béns de prestigi, la validesa del qual es defensa –tot i que ha estat discutit en els últims anys– a partir de les pròpies evidències arqueològiques, per bé que es manté la necessitat d’integrar-lo en models més generals d’evolució social i de comprendre, a partir de la pròpia societat ibèrica, les raons que fan que determinades mercaderies importades adquireixin la condició de “béns de prestigi”. Això suposa la necessitat d’una anàlisi dels materials d’importació que no pot ja ser merament quantitativa –ni, per descomptat, merament tipològica–, sinó també funcional, sense perdre de vista, emperò, els canvis que es poden produir en aquest sentit en la seva adaptació a les societats ibèriques. Per una altra part, també es tindrà present en aquesta ponència l’adaptació de les economies de les àrees colonials d’extrem occident –i molt particularment d’Ebusus– a les condicions generals de la zona i les demandes específiques de les societats indígenes, i s’assenyalarà la interdependència econòmica d’indígenes i colonitzadors, dins el marc conceptual de la teoria del sistema-món. Finalment, i a partir del marc teòric que s’ha esmentat més amunt, es faran noves propostes metodològiques per a un pas endavant en aquesta matèria.