Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Estudi arqueomètric de les àmfores ibèriques del Puig Castellar (Santa Coloma de Gramanet)

E. TSANTINI1

J. BUXEDA i GARRIGÓS1

J.M. GURT i ESPARRAGUERA11 Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB), Dept. de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona, C/ de Baldiri Reixac, s/n, 08028 Barcelona (Catalonia, Spain) (tsandini@trivium.gh.ub.es)

Mots Clau - 

Resum

Dins del projecte La conservación, transporte y transfomación de productos alimenticios en la Protohistoria. Caracterización arqueométrica de los envases cerámicos (BHA2000-0727-C03-02), s’està duent a terme un estudi de caracterització arqueomètrica de les produccions amfòriques ibèriques. Aquest estudi, centrat bàsicament en la zona litoral i prelitoral de l’àrea catalana entorn dels segles IV-II aC, està encaminat a la caracterització de les produccions d’aquesta àrea i de la seva distribució. Complementàriament als estudis de provinença, aquest projecte està igualment destinat a l’estudi de les característiques tecnològiques d’aquests envasos.

Fins el present, l’estudi ha permès ja la caracterització de diverses produccions de la Laietània i la Cossetània i ha permès l’inici de l’estudi de la difusió d’aquestes produccions, no sols a la costa catalana, sinó també a les Balears. En l’actualitat es disposa ja d’un banc de dades sobre 105 individus caracteritzats arqueomètricament que permet l’estudi de materials procedents de nous jaciments.

En el present cas, s’aborda l’estudi de les àmfores del dipòsit trobat al jaciment del Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet. La caracterització arqueomètrica d’aquest material ha permès identificar una nova producció que no es pot associar a cap producció coneguda fins el present.