Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Els molins de la Laietània ibèrica1

Marta PORTILLO RAMÍREZ2


1 Treball realitzat en el marc del projecte La conservación, transporte y transformación de productos alimenticios en la Protohistoria: análisis de contenidos y experimentación (BHA2000-0727-C03-01) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

2 Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia (2001SGR97 00009), Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia (Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona).

 
Mots Clau - I

Resum

Els processos de mòlta i triturat de productes vegetals es troben molt ben documentats arqueològicament en els jaciments laietans estudiats per la presència d’un utillatge lític certament diversificat, que està representat bàsicament per molins i morters.

Es tracta d’un instrumental especialitzat en la transformació de productes alimentaris, que presenta usos concrets i diversos que poden ser reconeguts a partir de l’anàlisi tipològica.

En aquesta comunicació presentem els resultats obtinguts en l’estudi tipològic i funcional dels molins procedents dels jaciments laietans. En aquest conjunt es troben ben representats els dos tipus de molins més documentats durant la protohistòria en la Mediterrània occidental: els molins de vaivé i els molins rotatius.