Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

La funcionalitat dels espais amb inhumacions perinatals múltiples en època ibèrica.  Les inhumacions a l’adoberia i/o tintoreria d’Olèrdola (Olèrdola, Alt Penedès)
MOLIST, Núria1


1 Museu d’Arqueologia de Catalunya, Olèrdola

 
Mots Clau - I

Resum

Des del conegut article de Miquel Tarradell que advertia de la presència d’infants enterrats dins dels poblats ibers publicat el 1965, el nombre d’inhumacions conegudes en els assentaments no ha deixat de créixer. Fins aquell moment hi havia diversos treballs publicats que donaven notícia d’aquest tipus d’enterraments, com en el Turó de Ca n’Olivé, La Serreta o El Taratrato i, fins i tot, en el poblat del bronze final de Cortes de Navarra, excavat per Maluquer. Els primers coneguts foren els de la Cayla de Maylac, apareguts als anys 30.

Aquest treball se centra en els enterraments perinatals múltiples localitzats en un mateix àmbit i la seva consideració funcional, a voltes amb la presència d’elements estructurals que no s’adeqüen als d’un espai domèstic. Aquest fet ha portat sovint a considerar aquests habitacles d’ús cultual o necrolàtic.

Arran de la troballa de cinc individus en una habitació artesanal d’un complex tintorer i/o adober a Olèrdola d’època ibèrica plena (als que cal afegir un sisè nadó en un altre espai i una ofrena d’ovella en una tercera habitació), pretenem aportar noves dades a la problemàtica i alhora revisar l’atribució cultual o domèstica d’aquests àmbits, proposant, en alguns casos, una funcionalitat fabril o de treball, tal com pot associar-se més clarament en alguns tallers d’època romana. En el cas d’Olèrdola, tanmateix, sembla poder relacionar-se el complex amb l’èlit dirigent, puig que l’edificació, la complexitat de funcionament i el volum de matèria treballats requereixen un elevat grau d’organització i un control de la producció i comercialització dels productes.