Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Jaciments arqueològics i poblament d’època ibèrica inicial i plena (segles VI-III aC) a la comarca del Garraf (Barcelona)

Magí MIRET i MESTRE

Arqueòleg

Mots Clau -

Resum

A la nostra tesi de llicenciatura (Universitat de Barcelona, 1983) vam iniciar l’estudi i l’anàlisi espacial del poblament d’època ibèrica al Garraf, la comarca litoral més meridional de la província de Barcelona. Vam donar a conèixer un breu resum de les seves conclusions al 6è Col·loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà (1984). Posteriorment, de forma individual o conjuntament amb altres investigadors, hem publicat diversos treballs de síntesi sobre el poblament d’època ibèrica i romana, i alguns estudis de jaciments arqueològics concrets de les tres comarques penedesenques (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf).

Les actes, recentment publicades, del Col·loqui Internacional d’Arqueologia del Baix Penedès sobre “Territoris antics a la Mediterrània i a la Cossetània oriental” (El Vendrell, 2001) contenen un dens treball on vam intentar oferir una síntesi actualitzada de tota la informació disponible sobre el poblament d’època ibèrica i romana al Garraf. A les darreres dues dècades -gràcies a l’increment del nombre de jaciments coneguts mitjançant prospeccions superficials i, sobretot, a les diverses excavacions fruit de recerques programades i d’intervencions preventives i d’urgència-, el volum de dades existents sobre el poblament en època antiga al Garraf ha experiment un salt quantitatiu i qualitatiu molt important.

Si bé sobre la major part dels jaciments excavats han estat publicats estudis de major o menor extensió, no succeeix el mateix amb la majoria dels jaciments prospectats superficialment. Per tal que la comunitat científica tingui elements per valorar de forma crítica les conclusions donades a conèixer en els treballs de síntesi que hem publicat anteriorment, creiem necessari posar a la seva disposició informacions més detallades sobre aquests jaciments. Aquest és l’objectiu de la nostra comunicació.

Ens centrarem en presentar dades sobre la localització dels jaciments, la seva situació topogràfica, els tipus de sòls, les estructures constructives existents, els materials ceràmics i lítics més representatius, les restes faunístiques i vegetals, etc., així com un resum de les conclusions generals sobre el poblament a la comarca i les vies de comunicació terrestres i marítimes.

També apuntarem algunes reflexions crítiques sobre les mancances de la metodologia utilitzada en les prospeccions superficials i les excavacions realitzades a la comarca.