Comunicació

XIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ARQUEOLOGIA DE PUIGCERDÀ

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Les àmfores ibèriques del poblat d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès)

 

Marta MIÑARRO i CASAS[1][1] Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia

 
Mots Clau - I

Resum

L’àmfora ibèrica és encara un tipus de material no massa ben conegut, a causa del reduït nombre d’exemplars complets documentats, la limitada informació de què disposem respecte els centres productors i, finalment, per la gran similitud a nivell macroscòpic de les pastes ceràmiques, així com la reduïda diversitat morfològica dels tipus.

Quant a propostes tipològiques per a zones relativament àmplies, cal destacar la realitzada per A. Ribera per al material procedent del País Valencià, i més darrerament, la de J. Sanmartí i R. Bruguera per la zona de la costa catalana. És aquesta darrera proposta tipològica en què ens hem basat a l’hora de classificar les peces completes provinents del jaciment d’Alorda Park.

Quant al material de caràcter fragmentari, més complicat a l’hora de classificar, hem establert diferents grups segons les formes de vores i de fons, per tal d’establir els tipus predominants per a cadascuna de les fases i observar-ne l’evolució al llarg del període ibèric.

D’altra banda, l’estudi estadístic a partir de la quantificació del material provinent de l’esmentat jaciment ens mostra el pes de l’àmfora ibèrica dins el total de material ibèric recuperat, així com la relació amb la producció amfòrica d’importació, dades que ens ajudaran a analitzar l’estructura socioeconòmica del període ibèric.