Contacte

Passeig 10 d’abril,

2n. 2na.

Casa de Cultura

Apartat de Correus 162

17520 Puigcerdà

ieceretans@gmail.com

Tel.: 972.880.458

 

 

Món Ibèric als Països Catalans - Novembre del 2003

Noves aportacions sobre la periodització al jaciment ibèric de Mas Castellar (Pontós, Alt empordà)

 

Autors

Mònica BOUSO, Equip de Pontós (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona)

Maribel FUERTES, Equip de Pontós (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona)

Enriqueta PONS, Equip de Pontós (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona)

 

Resum

Les darreres excavacions realitzades al jaciment de Mas Castellar han permès establir una seqüència cronològica del seu emplaçament en sis períodes. Aquesta periodització abrasa des de les primeres evidències arqueològiques documentades en el territori circumdant, l’anomenat període I (800-700 aC, dat RC 2880 +- 90 BP) fins el període VI (180-170 aC) que correspon al moment d’abandonament del jaciment.

En aquest treball s’exposen els períodes més significatius del jaciment com són: el període III (450-350 aC) que correspon a la construcció, ocupació i destrucció del poblat fortificat; el període IV ( 375-350/300 aC) moment d’un increment tant en el nombre com en el volum de les sitges d’emmagatzematge; i per últim, el període V (250-180 aC) moment de funcionament de l’establiment rural. Els hiatus que s’observen sobre la construcció de l’habitacle es consideren provisionals, ateses les dades de que disposem actualment. Dins del rebliment de les sitges que corresponen a aquestes cronologies s’han documentat materials de construcció. Aquest fet evidencia, doncs, la existència de construccions encara per localitzar.

Aquesta periodització s’ha fet en relació a les troballes arqueològiques que s’han documentat, i en comparació a les informacions extretes dels jaciments ibèrics circumdants, i especialment dels establiments púnics i grecs de la costa, així com els del mediterrani central i oriental.

L’estudi de les diferents fases i de la seva interrelació assenyala certs canvis a nivell urbanístic, econòmic i social que seran exposats en el pòster.