ÍNDEX BIBLIOGRÀFIC DELS CENTRES D'ESTUDIS DE LES TERRES DE GIRONA

Aquest Índex és un intrument de recerca i descripció indispensable per a l'estudi de les comarques de Girona. Aplega i sistematitza tots els treballs publicats a les edicions de les entitats de recerca cultural i científica de la demarcació d'ençà de 1946, data de fundació de l'Institut d'Estudis Gironins, fins l'any 1998.

Aquest banc de dades recull, doncs, la producció dels centres d'estudis adscrits al Patronat Francesc Eiximenis, organisme autònom de la Diputació de Girona, que federa i coordina la xarxa associativa dedicada a la investigació local i comarcal: Institut d'Estudis Gironins, Institut d'Estudis Empordanesos, Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, Amics de Besalú i el seu Comtat, Associació Arqueològica de Girona, Institut d'Estudis Ceretans, Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, Institut d'Estudis del Baix Empordà, Centre d'Estudis Selvatans i el Cercle d'Estudis Històrics i Socials de Girona.

El volum documental catalogat abasta 3.545 articles multidisciplinars, 1.629 autors, 618 personatges i 783 llocs classificats per mitjà de diferents descriptors de consulta.

Ben concretament s'abasten els articles de creació, investigació, divulgació i crítica continguts a les publicacions periòdiques dels centres d'estudis adscrits al Patronat Francesc Eiximenis:

Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, a partir de l'any 1981
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, a partir de l'any 1946
Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, a partir de l'any 1959
Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, a partir de l'any 1977
Assemblea d'Estudis del seu Comtat dels Amics de Besalú, a partir de l'any 1968
Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà de l'Institut d'Estudis Ceretans, a partir de l'any 1976
Estudis del Baix Empordà de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, a partir de l'any 1981
Quaderns del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, a partir de l'any 1979
Quaderns de la Selva del Centre d'Estudis Selvatans, a partir de l'any 1983
Quaderns del Cercle del Cercle d'Estudis Històrics i Socials de Girona, a partir de l'any 1985
Quadern de Treball de l'Associació Arqueològica de Girona, a partir de l'any 1978


La indexació ha estat duta a terme per la documentalista Dolors Grau i Ferrando, però cal remarcar que, pel que fa als Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos fins al 1997 i els Annals de l'Institut d'Estudis Gironins fins al 1996, s'han utilitzat com a base les indexacions realitzades respectivament per Inés Padrosa i Gorgot i Josep Maria Marquès i Planagumà, tot reubicant en molts casos els descriptors per tal d'establir una recerca homogènia de tots els articles. Concretament, Inés Padrosa va publicar l'índex als Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos (any 1997, vol. 30, pp 449-480), i Josep Maria Marquès i Planagumà va publicar-lo als Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (any 1998, pp 35-118).

Ajuda

La classificació dels diferents articles es fa mitjançant quatre indexacions: autors, matèries, publicacions i títols. La referència de cadascun dels articles va seguida de la fitxa bibliogràfica completa: nom de l'autor, títol de l'article, paginació de l'article, nom de la publicació, número del volum, any de la publicació i centre d'estudis que l'ha publicat.

En l'índex d'autors cal assenyalar que, en cas de ser signats amb pseudònim, la referència de l'article es fa pel sobrenom. De totes maneres, si coneixem el nom de l'autor, el relacionem i el remetem al pseudònim corresponent.

El contingut dels articles està descrit mitjançant tres tipologies de descriptors: noms, llocs i temes. Els noms remeten a biografies, homenatges, informacions extenses sobre un personatge, o als autors d'obres d'art o literàries que siguin protagonistes del contingut de l'article. Els llocs són municipis, entitats de població, parròquies i unitats de relleu importants. En els temes relacionem les matèries que descriuen el contingut dels articles. Cal assenyalar que el nivell de descripció és general (prehistòria, història, arquitectura) atès que la concreció es troba en les cerques per títol. Per exemple, el nom de Mollet (el jaciment arqueològic de Serinyà) es troba pel títol de l'article, cercant en el descriptor Serinyà (que és el municipi on es localitza) i en el de Prehistòria (que és el període cronològic on s'ubica).

Pel que fa a l'índex de títols, cal esmentar que s'ha normalitzat la llengua però que s'ha respectat la grafia dels títols publicats en una altra llengua distinta a la catalana, com per exemple el castellà o el francès.